תקנון הזווית

הוראות תקנון זה ("התקנון") יחולו על השירות, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הזווית
בקשר לשירות. עקב כך, הינך מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג ומין, יגברו הוראות
תקנון זה. על אף האמור, מובהר כי הוראות התקנון הינן נוספות להוראות תקנון אתר הזווית (המצוי בכתובת https://hazavit.co.il/takanon /) ("תקנון האתר" ו- "האתר"),
ואינן באות להחליף את תקנון האתר ו/או לגרוע ממנו, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין
תקנון זה לבין תקנון האתר, יגברו הוראות תקנון זה.בכל שאלה, בקשת הבהרה או בירור הנוגעים לשירות, לתקנון או לתשלומים,
ניתן לפנות ל- Support@hazavit.co.il

במסגרת תקנון זה:
– "בלוגר" – כל מנהל בלוג באתר אשר הצטרף לשירות.
– "בלוג" – בלוג באתר המנוהל על ידי הבלוגר.
– "גולש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.
– "הזווית" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד –
אף רבים במשמע.

הזווית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחולו ויחייבו מרגע פרסומם באתר.

הזווית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השירות כליל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הצטרפות ככתב לשירות והתנתקות ממנו
1. על מנהל בלוג המעוניין להצטרף לשירות למלא את הפרטים הנדרשים בעמוד ההרשמה לשירות,
ולציין את הסכמתו המפורשת לתנאי תקנון זה. ההסכמה לתנאי התקנון מהווה תנאי להצטרפות
הבלוגר לשירות. באם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, נבקשך שלא להצטרף לשירות.
כאמור לעיל, הזווית שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון ו/או מי מהוראותיו ועל כן עליך לעיין
בו מעת לעת.

2. לאחר אישור ההצטרפות לשירות כמנהל בלוג, יופיע בעמוד האישי של הבלוגר בהזווית, מסך ניהול באמצעותו יוכל
להתעדכן בנתוני הצפייה ותגובות לכתבות שלו ויצירת כתבות חדשות
("מסך הניהול").

3. הזווית רשאית שלא לצרף כל מנהל בלוג לשירות, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
הזווית רשאית להפסיק את השתתפותו בשירות של כל בלוגר, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול
דעתה הבלעדי, לרבות בגין מסירת פרטים לא נכונים בעת ההצטרפות לשירות, ו/או הפרת הוראות
תקנון זה ו/או תקנון האתר.

התחייבויות והצהרות הבלוגר

מצהיר מאשר ומתחייב הכותב כדלקמן:

1. כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות, מכל מין וסוג, בתכנים המופיעים ו/או שיופיעו בבלוג המנוהל על
ידו ("התכנים"), לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים (אם וככל שישנן), זכויות משדרים
(אם וככל שישנן), זכויות מוסריות, זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג וכל זכות אחרת הקיימת בהם, ללא
כל הגבלה או מניעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והתכנים כוללים ו/או יכללו יצירות או
ביצועים של יוצרים או מבצעים מלבדו, הרי שהבלוגר מצהיר מפורשות כי קיבל את הסכמתם המלאה
והמפורשת של הנ"ל לאישור והצהרה אלו ולכך שהצהרותיו והתחייבויותיו לעיל ולהלן יחייבו אותם לכל
דבר ועניין.
בלוגר אשר יפר זכויות קניין רוחני מכל סוג בכל הקשור לתכנים ולשירות מייפה את כוחה של הזווית
להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליו כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הזווית
לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

2. כי אין בתכנים כל תוכן או מידע בלתי חוקי ו/או שהצגתו או פרסומו מהווים עבירה ו/או עוולה ו/או
אסורים בפרסום על פי כל דין, ו/או עלולים להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית ו/או להקים עילה
לתביעה אזרחית ו/או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין ו/או לפגוע בזכות של אדם אחר, ובכלל
זה כי התכנים הולמים ואינם כוללים כל חומר גזעני, פרסומי תועבה, פורנוגרפיה, איומים, דברי
הסתה, השמצה, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, הטרדה, גניבת עין והעתקה, כל חומר הנוגע לקטינים
ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות איתם, וכן כל תוכן או מידע שעלול
לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, לפגוע ברגשות הציבור, ו/או לפגוע בכל זכות של אדם אחר,
לרבות זכויות קניין רוחני, ו/או לפגוע בצנעת הפרט ו/או הכלל,  ו/או כל חומר העלול לגרום להזווית
נזקים

3. כי כל התכנים הם באחריותו הבלעדית.

4. כי לא יעשה כל שימוש בבלוג ובשירות למטרות מסחריות.

5. כי הוא מסכים ומאשר להזווית ו/או למי מטעמה, לעשות כל שימוש שהוא בתכנים, ובכלל זה
להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי הזווית, לרבות
ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות
באינטרנט, בעיתונות, במדיה הסלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממנו ו/או
לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור (למעט תשלומים, אם וככל שיגיעו לו מכח השירות
ובכפוף לתנאיו), ובכלל זה גם במקרה בו הזווית תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכנים כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, הזווית לא תמכור תכנים מבלי לקבל את הסכמת הבלוגר מראש, למעט
במסגרת הפצה של תכני בלוגרים באינטרנט הסלולארי.

6. כי הזווית ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה,
הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו לו ו/או למי
מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם השירות.

7. לפצות ולשפות את הזווית, מיד עם דרישתה ראשונה, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים,
נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, לרבות
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, שנגרמו ו/או שייגרמו להזווית ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו,
בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו בקשר עם
השירות, לרבות במקרה של נזק הקשור במישרין או בעקיפין לתכנים ו/או נזק שמקורו בעובדה
שאיזו מהצהרותיו של הבלוגר ו/או התחייבויותיו דלעיל ולהלן איננה נכונה, שלמה או מדויקת, והוא
מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי הזווית בקשר עם התכנים
והשימוש בשירות.

8. כי הזווית תהיה רשאית לפרסם את שם הבלוג המנוהל על ידו ואת שם המשתמש (או כל פרט דומה
אחר) שלו לצרכי יחסי ציבור וקידום האתר ו/או השירות באמצעי המדיה השונים, באינטרנט,
בעיתונות, במדיה הסלולארית ו/או בטלוויזיה, ובלבד שהזווית לא תחשוף את שמו המלא ופרטיו
האישיים של הבלוגר, ללא הסכמתו.

9. לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל
שיימסרו לו כאלה על ידי הזווית, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) בקשר עם השירות, אלא אם
קיבל את הסכמת הזווית לכך, מראש ובכתב.

10.בלוגר שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל – תופסק השתתפותו בשירות, בתנאים
כאמור בתקנון זה.

פרטיות
הזווית שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הבלוגר וכל מידע אחר הנוגע לשימוש שעשה הבלוגר בשירות, בהתאם להוראות כל רשות מוסמכת ו/או בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הבלוגר לבין
הזווית, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הבלוגר, ו/או במקרה שהזווית, על פי שיקול דעתה
הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או
במקרה של מיזוג פעילותה של הזווית עם צד שלישי כלשהו.

רציפות השירות ותקלות
1. הזווית אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות,
ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הזווית, או מפני
נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הזווית מי
מספקיה ו/או מי מטעמה.

2. אספקת השירות ע"י הזווית אנשים תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והזווית אנשים אינה אחראית
לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או
הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

3. הזווית רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע,
לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום
לאומי או מסיבות של בטחון לאומי. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי
להטיל על הזווית אחריות כלשהי.

כללי
1. השירות נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

2. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של הזווית, של השירות, או כל חלק מהם, ללא אישורה
מראש ובכתב של הזווית.

3. בשום נסיבות לא תחול על הזווית ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין
עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים
בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בשירות, או בכל מידע
הקשור ו/או הנובע אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות
מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להזווית או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין
כאמור.

4. הצטרפות הבלוגר לשירות לא תפורש כבאה ליצור יחסי עובד-מעביד ו/או יחסי שלוח-שולח בינו
לבין הזווית. הבלוגר מתחייב לשפות ולפצות את הזווית בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה עקב תביעה
ו/או דרישה המתבססת על כך שבין הבלוגר והזווית שררו יחסי עובד-מעביד וזאת מיד עם דרישתה
הראשונה של הזווית.

5. הדין החל וסמכות שיפוט – דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו,
התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה
השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד

 

אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים לעזור?

תתמכו בנו

*כל תמיכה תעזור לנו לגוון ולשפר את התוכן ולצמוח